Mästarbyar

Mästarbyar är ett projekt som genomförs av Utvecklingsförening SILMU rf. Projektets mål är att skapa ett nytt verktyg och en ny verksamhetsmodell för byarna som stöder byaföreningarna i systematisk och hållbar verksamhet. Syftet är att förnya byaplaneringen och förse föreningar och byar med dagens metoder och verktyg för produktiv verksamhet.

 

Stärkande av byaverksamheten och främjande av samhörigheten

För landsbygdsbor, som är experter på sitt område, utvecklas metoder som gör det möjligt för byborna att analysera och studera nuläget i sitt område och att göra upp planer för framtiden och utvecklingen.

För byaverksamheten skapas en modell för hur man kan utveckla den egna verksamheten, ta vara på möjligheter och identifiera den egna byns behov och resurser. Målet är att skapa ett fungerande verktyg för byarna att utveckla byaverksamheten på ett smart sätt.

 

Projektets huvudmål:
• Utveckling av ett byaplaneringsverktyg för att stödja byaverksamheten
• Utveckla byaföreningarnas verksamhet med smarta lösningar
• Ökad gemenskap i byarna

Projektets övriga mål:
• Utveckla byaföreningarnas verksamhet på ett hållbart sätt
• Stärka marknadsföringsfärdighet hos byaktörer
• Höja byarnas image
• Utbyte av god praxis

 

Projektets målgrupp är byaföreningar och liknande föreningar inom utvecklingsföreningen SILMU rf:s verksamhetsområde. Både invånare, föreningar, företagare och kommuner har nytta av projektet. Mästarbyarverktyget och verksamhetssättet kan också kopieras till andra landskap. Projektet gör det möjligt att göra upp byaplaner på ett nytt innovativt sätt.

 

Mästarbyarverktyget

Verktyget erbjuder en möjlighet att utveckla byns verksamhet i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Målet är att byns aktörer ska kunna göra upp sin egen byaplan och tillsammans möta både lokala och globala utmaningar och förstå byns potential som en plats för gynnsam samhällelighet.

Verktyget svarar på fyra frågor:
1. Var är vi? – Analys av situationen eller bobarheten i det egna området
2. Vad vill vi? – Vision 2040!
3. Vad har vi? – Styrkor lyfts fram
4. Vad ska vi göra? – Aktiviteter eller utvecklingsuppgifter

 

Under projektet testas verktyget med pilotbyar. Pilotbyarna väljs ut på basis av aktiv verksamhet och byar där byaföreningen eller motsvarande aktör starkt vill utveckla sin by.

Under hela projektet kommer SILMUs projektteam att ge bakgrundsstöd, ordna evenemang och leda workshoppar.

 

Samarbete och utbildning

I början av projektet kommer minst fem pilotbyar att väljas ut för att delta i ett starkt samarbete. Alla byar och byaföreningar i vårt område är varmt välkomna att delta i projektets evenemang och utbildningar.

Ett evenemang, som är öppet för alla, ordnas i en pilotby i början av hösten 2024. Kurser, informationsmöten och workshoppar om byaverksamhet och byaplanering kommer att ordnas regelbundet under hela projektet, både på plats i byarna och på distans. Det kommer också att ordnas en studieresa, och projektet avslutas med publiceringen av Mästarbyar -handboken och firandet av Mästarbyarna i slutet av år 2025.

Vi kommer att informera om projektet och datum för olika evenemang på vår hemsida, i sociala medier och i informationsbrev.

 

Inflytande

Invånarna kan påverka sitt eget områdes framtid och gemenskapen stärks. Genom att delta i projektets utbildningar lär sig aktiva bybor nya saker.
Föreningsaktörerna får verktyg för att utveckla sin verksamhet och föreningarna blir lokala påverkare och samarbetspartner till kommunerna. Föreningsnätverken utvidgas i gemensamma verkstäder.
Mästarbyarverksamheten stöder också kommunerna i utvecklingsarbetet i olika områden och ökar kommunens attraktionskraft.

 

Efter projektet

Efter att projektet avslutats fortsätter byarna och föreningarna utvecklingsarbetet i enlighet med sina egna resurser och den arbetsfördelning eller plan som gjorts upp i projektet med stöd av byarådgivaren. Verksamhetsmodellen kommer att delas ut till intresserade parter, och förhoppningen är att Mästarbyarverktyget ska bli en del av den hållbara utvecklingen av byaverksamheten i hela landet.

 

Livskraft, smart verksamhet och hållbarhet

Projektet förverkligar inriktningen i Utvecklingsförening SILMU rf:s lokala strategi ”Från idé till livskraft 2023–2027”: livskraftiga byar och skärgård. Dessutom förverkligas den lokala strategins övergripande teman smarta byar och hållbar utveckling.
Det genomgående temat i SILMU-byars byaprogram för 2021–2024 är hållbar utveckling (ekonomisk, ekologisk och social). Målet är bland annat att skapa nya sätt att tänka inom byaverksamheten och att öka livskraften. Till åtgärderna hör också att utnyttja befintliga och skapa nya, mångsidiga nätverk.

 

Information:

Projektkoordinator Li-Marie Santala 040 158 8038, li-marie.santala@silmu.info
Verksamhetsledare Anette Vihanto 041 442 6602, anette.vihanto@silmu.info

 

Projektet testar Svenska landsbygdsnätverkets ”Levande bygder” -verktyg och utvecklar byaplaneringen med hjälp av det. Landsbygdsnätverket är en nationell aktör inom den gemensamma jordbrukspolitiken som samlar företrädare för civilsamhälle, näringsliv, rådgivning, forsknings- och utbildningsorganisationer samt myndigheter. ”Levande bygder – Smartare och varmare samverkan” är ett verktyg för landsbygdsutveckling som skapats av nätverket för lokala aktörer.

Levande bygder – Landsbygdsnätverket (landsbygdsnatverket.se)

 

 

Material Mästarbyar material | SILMU-kylät | SILMU-byar (itukylat.fi)