Byacoachning

Byaföreningar och andra motsvarande organisationer har möjlighet att bjuda in en byacoach för att ordna en workshop eller utbildning om olika teman som utvecklar deras verksamhet. Byacoacherna är anställda av landskapsbyaföreningarna eller Leadergrupperna och finns i varje landskap.

Utbildningsämnena anknyter på ett eller annat sätt till bya- och föreningsverksamhet. Man kan till exempel börja med grunderna i föreningsverksamhet, kommunikation, medelanskaffning eller föreningsaktörens digitala färdigheter. Det finns också paket som anknyter till nätverkande och frivilligarbete. I workshoppen kan ni planera evenemang eller tillsammans fundera på fler aktiviteter för byahuset. Med stöd av byacoachen kan ni göra upp en byaplan för din by eller starta ett projekt med en bra idé och på så sätt eventuellt också få finansiering för att utveckla er by eller ert kvarter.

 

10 ämnen

 

1 Vad hörs från byn – Fungerande kommunikation i byar och kvarter

Kommunikation är en grundläggande förutsättning för föreningens verksamhet och en resurs vars användning kräver kunskaper och färdigheter. Välplanerad information är effektiv och snabb. Den aktiverar verksamheten, gör föreningen och verksamheten bättre känd och hjälper föreningen att främja ärenden som är viktiga för den. I den här utbildningen behandlar vi byarnas och kvarterens kommunikation på ett mångsidigt sätt. Det vill säga varför, hur, med vem och var vi kommunicerar. Utbildningen genomförs på så sätt att när den slutförts, har föreningen en ytterst bra och välfungerande grund för sin kommunikationsplan.

 

2 Mer verksamhet i föreningshusen – Möjliggör en mångsidig verksamhet i gemensamma lokaler

Byar brukar ofta ha åtminstone en gemensam lokal som används för många olika ändamål i byns verksamhet. Att kartlägga användningsmöjligheterna och använda den gemensamma lokalen på ett mångsidigt sätt är till fördel för hela byn. De växande underhållskostnaderna kan täckas genom att höja lokalernas användningsgrad. I den här helheten ger vi tips om hur ni kan få ännu mer ut av er gemensamma byagård. Utbildningens målgrupp är de byar och kvarter som vill höja användningsgraden av sina gemensamma lokaler. Utbildningen fokuserar främst på byarnas gemensamma gårdar och lokaler (byagårdar, föreningshus osv.), trots att gemensamma lokaler eller utrymmen också kan finnas ute i byn, till exempel i form av ett bord i hörnet av bybutiken.

 

3 Frivilligverksamheten i byar och kvarter – Marknadsför, rekrytera och motivera

Frivilligverksamhet består av en uppgift, den som utför uppgiften och den instans som erbjuder uppgiften, dvs. byn/kvarteret. Det finns mer frivilligarbete att göra än det finns frivilliga, och därför gäller det att marknadsföra frivilligverksamheten väl. Marknadsföring betyder att man definierar frivilliguppdraget och kommunicerar om det.

 

4 Hur kan man få pengar för verksamheten? – Utveckla medelanskaffningen i byar och kvarter

En av grundtankarna i föreningsverksamhet är att verksamheten är frivillig. Verksamheten bygger på att människor som vill arbeta för ett gemensamt mål söker sig till föreningen. När människor går med i föreningens verksamhet är de alltså beredda att donera sin tid för gemensamt bruk. Tid = pengar.

Byaverksamhet medför ofta kostnader, och det behövs pengar för att täcka kostnaderna. Det är möjligt att samla in pengar på många olika sätt och föreningen kan också ansöka om pengar från olika instanser.

 

5 Digitala färdigheter i byar och kvarter – Föreningsverksamma får digital kompetens

I den här helheten behandlar vi grunderna i digitala färdigheter: hur man kan utveckla sina digitala färdigheter och vad man ska tänka på i byarnas/kvarterens verksamhet med tanke på det digitala. Vi bekantar oss också med system, program och utrustningar som är bra att ha.

 

6 Byaplanen – Byns eller kvarterets gemensamma framtid

Byborna gör upp byaplanen tillsammans. Planen dokumenterar bybornas vilja om byns gemensamma riktning och aktiviteter. När man upprättar en byaplan lönar det sig att bjuda in alla bybor och aktörer som verkar i byn. Resultatet är bybornas gemensamma utvecklingsplan för kommande år. I den här helheten går vi igenom hur byaplaneringsprocessen kan genomföras i er by eller i ert kvarter. I innehållet diskuterar vi byar och byaplaner, men innehållet kan också anpassas på kvarterens och invånarföreningarnas verksamhet.

 

7 Från idé till verksamhet – Från utvecklingsbehov till fungerande projektplan

Genomförandet av projekt måste utgå från ett konkret behov: att man tillsammans vill utveckla något som stödjer gemenskapens verksamhet. Det lönar sig inte att starta projekt bara för projektets skull, utan projektet måste ge gemenskapen mervärde.

 

8 Påverka och skapa nätverk – Deltagande och samarbete i bya- och kvartersverksamhet

I det här avsnittet diskuterar vi hur byar och kvarter kan påverka och skapa nätverk. Vi diskuterar också vilken nytta gemenskaper kan ha av påverkan och nätverk.

 

9 ABC för föreningsaktörer – Grunderna i bya- och kvartersverksamhet

Syftet med föreningsverksamhet är att nå gemensamma mål och påverka viktiga frågor tillsammans. Föreningens verksamhet måste följa föreningslagen, men man ska inte glömma bort den egna visionen, missionen och orsaken till att föreningen existerar. I det här avsnittet bekantar vi oss med föreningsverksamhetens grunder i byarnas och kvarterens perspektiv.

 

10 Evenemangsproduktion – Ordna en lyckad bya- eller kvarterstillställning

När du ordnar evenemang är det bra att fokusera på grunderna och planera alla detaljer omsorgsfullt på förhand. Att ordna evenemang kräver förmåga att planera och organisera. Det förutsätter också starka insatser av alla frivilligarbetare. När evenemanget är välplanerat, är det lätt att genomföra på själva evenemangsdagen.

 

 

Byacoachning -konceptet har utvecklats i ett projekt som genomfördes av Kymenlaakson Kylät ry, Päijät-Hämeen Kylät, SILMU-byar och Nylands Byar rf. Projektet genomfördes med EU-finansiering från Emo ry, Utvecklingsförening SILMU rf, Leader Sepra ry, Pohjois-Kymen Kasvu ry och Päijänne-Leader ry.

Konceptet att leds efter projektet av Finlands Byar rf och det kommer att vidareutvecklas i samarbete med byacoacharna, landskapsbyaföreningarna och Leadergrupperna. De infotillfällen, föreläsningar, utbildningar och workshoppar som byacoacharna ordnar är avgiftsfria för deltagarna.

 

Byacoachning utbildningsämnen 01_2023

Kontakt och tilläggsuppgifter:

Finlands Byar rf https://suomenkylat.fi/kylakoutsi/

Byarådgivare Li-Marie Santala, SILMU-byar, 040 158 8038, li-marie.santala@silmu.info