Kyläkoutsi

Kyläyhdistyksillä ja muilla vastaavilla organisaatioilla on mahdollisuus kutsua paikan päälle kylään tai kortteliin kyläkoutsin pitämään työpajaa tai koulutustilaisuutta erilaisista toimintaa kehittävistä aiheista. Kyläkoutsit ovat maakunnallisten kyläyhdistysten tai Leader -ryhmien työntekijöitä ja heitä on joka maakunnassa.
Koulutusaiheet liittyvät kylä- ja yhdistystoimintaan tavalla tai toisella. Voi aloittaa esimerkiksi yhdistystoiminnan perusteista, viestinnästä, varainhankinnasta tai yhdistystoimijan digitaidoista. Myös verkostoitumiseen ja vapaehtoistyöhön liittyviä kokonaisuuksia on tarjolla. Työpajoissa voi suunnitella tapahtumia tai miettiä yhdessä lisää toimintaa kylätaloon. Kyläkoutsin tuella voi tehdä omalle kylälle kyläsuunnitelma tai hankkeistaa hyvä idea ja näin mahdollisesti saada myös rahoitusta oman kylän tai korttelin kehittämiseen.

 

10 aihetta

1 Kylästä kuuluu – Kylien ja korttelien toimiva viestintä

Viestintä on yhdistyksen toiminnan perusedellytys ja voimavara, jonka käyttäminen vaatii tietoa ja taitoa. Hyvin suunniteltu tiedottaminen on tehokasta ja nopeaa, aktivoi toimintaa, lisää tunnettuutta ja auttaa yhdistystä edistämään sille tärkeitä asioita. Tässä koulutuksessa käydään läpi monipuolisesti kylien ja korttelien viestintää. Sitä miksi, miten, kenelle ja missä viestitään. Koulutus juoksutetaan läpi niin, että osallistumalla aktiivisesti ja pohtimalla jokaisen osion kohdalla liittymäpintoja oman yhdistyksen toimintaan, saa koulutuksen jälkeen erittäin hyvän ja toimivan pohjan yhdistyksen viestintäsuunnitelmaksi.

 

2 Toimintaa taloihin – Yhteisöllisten tilojen monipuoliset käyttömahdollisuudet

Kyliltä löytyy usein vähintään yksi yhteisöllinen tila, jota käytetään monipuolisesti kylän toiminnassa. Käyttömahdollisuuksien kartoittaminen ja tilojen monipuolinen käyttö on koko kylän etu. Kasvavia ylläpitokustannuksia pystytään kattamaan käyttöasteen lisäämisellä. Tässä kokonaisuudessa saa vinkkejä siihen, miten yhteisöllisestä tilasta saadaan vielä enemmän irti. Koulutuksen kohderyhmänä ovat ne kylät ja korttelit, jotka pohtivat oman yhteisöllisen tilan käyttöasteen lisäämistä. Koulutuksessa keskitytään lähinnä kylien yhteisöllisiin taloihin ja tiloihin (kylätalot, seurantalot yms.) vaikkakin yhteisöllinen tila saattaa löytyä kylältä vaikkapa kyläkaupan nurkkapöydästä.

 

3 Vapaaehtoistyö kylissä ja kortteleissa – Markkinoi, rekrytoi ja motivoi

Yhdistystoiminnan perusajatuksiin kuuluu, että toiminta on vapaaehtoista. Vapaaehtoistyö koostuu tehtävästä, sen tekijästä ja tehtävän tarjoajasta eli kylästä/korttelista. Vapaaehtoistyötä on tarjolla enemmän, kuin tekijöitä, joten vapaaehtoistyö pitää osata markkinoida hyvin. Markkinointi tarkoittaa vapaaehtoistyötehtävän määrittelyä ja siitä viestimistä. Tässä kokonaisuudessa kylä/kortteli pääsee pohtimaan oman yhdistyksen vapaaehtoistyön kehittämistä. Työpohjaksi työpajaan löytyy vapaaehtoistyön paketointiin sopiva työkalu

 

4 Mistä rahaa toimintaan? – Varainhankinnan kehittäminen kylissä ja kortteleissa

Kylätoimintaan liittyy usein kustannuksia ja kustannusten kattamiseen tarvitaan varoja. Varoja voi kerätä monella eri tavalla sekä laatia hakemuksia eri tahoille. Koulutuksessa tutustutaan varainhankintaan monelta kannalta, herättäen samalla ajatuksia oman kylän varainhankinnan kehittämiseen.

 

5 Digitaidot kylissä ja kortteleissa – Yhdistystoimijoiden digiosaaminen haltuun

Tässä käydään läpi digitaitojen perusteita: miten digitaitoja voi kehittää ja mitä kannattaa ottaa huomioon kylien/korttelien toiminnassa digitaitojen osalta. Tutustumme myös siihen mitä järjestelmiä, ohjelmia ja laitteistoa on hyvä olla olemassa. Esitysdioissa on linkit lisälähteiden äärelle.

 

6 Kyläsuunnitelma – Kylän tai korttelin yhteinen tulevaisuus

Kyläsuunnitelma on kyläläisten yhdessä laatima dokumentti yhteiselle suunnalle ja tekemiselle. Sen kokoamiseen kannattaa kutsua laajasti mukaan kaikki kyläläiset ja kylällä vaikuttavat tahot. Lopputuloksena syntyy kyläläisten yhteinen kehittämissuunnitelma tuleville vuosille. Tässä kokonaisuudessa käydään läpi, miten kyläsuunnitteluprosessi on mahdollista toteuttaa kylissä ja kortteleissa. Sisällössä puhutaan kylistä ja kyläsuunnitelmasta, mutta prosessi on sovellettavissa myös kortteleiden ja asukasyhdistysten toimintaan. Työpajatoteutukseen löytyy materiaalipankista työpohjia.

 

7 Ideasta toteutukseen – Kehittämistarpeiden hankkeistaminen

Hankkeiden toteuttaminen tulee lähteä konkreettisesta tarpeesta: jotain yhteisön toimintaa tukevaa asiaa halutaan kehittää yhdessä. Hanketta ei kannata tehdä hankkeen takia, vaan hankkeen tulee tuoda lisäarvoa yhteisölle. Materiaalipankista löytyy hankkeiden vaikuttavuuteen ja suunnitteluun liittyviä työpohjia.

 

8 Vaikuta & verkostoidu – Osallisuuden ja yhteistyön mahdollisuudet kylä- ja korttelitoiminnassa

Tässä aiheena on vaikuttaminen ja verkostoituminen yhteisön tai yhdistyksen näkökulmasta. Miten kylät tai korttelit voivat kehittää verkostoja ja vaikuttaa? Ja lisäksi mietitään mitä hyötyä vaikuttamisesta ja verkostoitumisesta on yhteisöille. Materiaalipankista löytyy työpajoissa hyödynnettäväksi verkostokartta työpohja.

 

9 Yhdistystoiminnan ABC – Kylä- ja korttelitoiminnan perusteet

Yhdistyksissä toiminnalla voidaan tavoitella jotain päämäärää ja vaikuttaa asioihin yhdessä. Yhdistyksen toiminnassa tulee huomioida yhdistyslain vaatimukset, mutta ei pidä unohtaa omaa visiota ja missiota miksi yhdistys on olemassa. Tässä kokonaisuudessa tutustumme yhdistystoiminnan perusteisiin kylien ja korttelien näkökulmasta.

 

10 Tapahtumatuotanto – Järjestä onnistunut kylä- tai korttelitapahtuma

Tapahtuman toteuttamisessa kannattaa keskittyä perusasioihin ja miettiä kaikki yksityiskohdat tarkkaan ennakkoon. Tapahtumien järjestäminen vaatii järjestelmällisyyttä ja suunnitelmallisuutta sekä vahvaa panostusta vapaaehtoisilta. Hyvin suunniteltu tapahtuma on helppo toteuttaa tapahtumapäivänä. Tapahtuman suunnitteluun sopiva työpohja löytyy materiaalipankista.

 

 

Kyläkoutsi -konsepti on kehitetty hankkeessa, jonka toteuttivat Kymenlaakson Kylät ry, Päijät-Hämeen Kylät, SILMU-kylät ja Uudenmaan Kylät ry. Hanke toteutettiin EU-rahoituksella, jonka myönsivät Emo ry, Kehittämisyhdistys Silmu ry, Leader Sepra ry, Pohjois-Kymen Kasvu ry ja Päijänne-Leader ry.

Konsepti on hankkeen loputtua Suomen Kylät ry:n hallinnoima ja sitä kehitetään edelleen yhteistyössä kyläkoutsien, maakunnallisten kyläyhdistysten ja Leader -ryhmien kanssa. Kyläkoutsin järjestämät infotilaisuudet, luennot, koulutukset ja työpajat ovat maksuttomia osallistujille.

Kylakoutsi_flyer 01_2023

 

 

Yhteystiedot/lisätiedot:

Suomen kylät ry https://suomenkylat.fi/kylakoutsi/

Kyläneuvoja ja kyläkoutsi Li-Marie Santala, SILMU-kylät, 040 158 8038, li-marie.santala@silmu.info